Alumni (Industrial Information Management)

Ji Soo Park 삼성 SDS
Sung Choon Park NSI. Eng 그룹
Sung Gu Sim 한국정보통신기술협회
Jang Soo Lee 방송통신위원회 이용자보호국
Kyung Sin Ho 삼성SDS ERP컨설팅팀
Se Yeon Hwang 캐릭원
Sung Gun Kim Intel Korea
Jung Yeol Seo OpenTide
Sub Jung Yoon 정보통신산업진흥원
Woo Chul Hyun 이에스케이정보기술(주) 대표이사
Hyun Chul Yang 방송통신위원회 감사담당관실
Suk Hwan Jung 삼성 SDS
Chang Hong Park 삼성 SDS
Young Hoon Choi LG CNS
Jin Young Jung Oracle
Dong Woo Kim 한국엔지니어링협회
Young Il Ryu 한국정보화진흥원